Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Kazimierz Firlej Stanowisko: Wójt Gminy
Telefon: (81) 5018063
Email:
Godziny przyjęć:

Godziny 7:30-15:30, pokój nr 11a


Obowiązki:

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez: 1. właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Wójta, Z-cy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, 2. prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych, 3. ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu, 4. stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje, 5. właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli. Zadania Wójta: 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy, 2. reprezentuje gminę na zewnątrz, 3. w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Wójta, 4. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach, 5. składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Radę, 6. prowadzi gospodarkę finansową gminy, 7. ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej, 8. odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie, 9. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej, 10. załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych, 11. nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje, 12. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów, 13. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady. 14. może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy lub Sekretarzowi.

2006-2010 1
Kazimierz Firlej Stanowisko: Wójt Gminy
Telefon: (81) 5018063
Email:
Godziny przyjęć:

Godziny 7:30-15:30, pokój nr 11a


Obowiązki:

Funkcję Wójta sprawuje mgr Kazimierz Firlej.

Zadania Wójta

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania, szczególnie poprzez:

 1. właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Wójta, Z-cy Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
 2. prawidłowe określenie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych,
 3. ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
 4. stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
 5. właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli.

Zadania Wójta:

 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 2. reprezentuje gminę na zewnątrz,
 3. w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego, podejmuje czynności należące do kompetencji Wójta,
 4. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 5. składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy w przypadku udzielenia mu takiego upoważnienia przez Radę,
 6. prowadzi gospodarkę finansową gminy,
 7. ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 8. odpowiada za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie,
 9. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
 10. załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 11. nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
 12. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 13. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady.
 14. może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy lub Sekretarzowi.
2010-2014 2