Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Adam Reszka Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: 81 5018063
Email:
Godziny przyjęć:

Godziny 7:30-15:30, pokój nr 12


Obowiązki:

Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
3) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
4) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
6) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
7) adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
8) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
9) przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
10) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie
11) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
12) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
13) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
14) przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta, 15) wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników
16) utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
a)warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
c) świadczeń socjalnych,
d) podwyższania kwalifikacji zawodowych.
17) opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych Wójtowi i Skarbnikowi),
18) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,
19) uczestniczenie w pracach Rady,
20) wykonywanie innych poleceń Wójta.

2006-2010 1
Adam Reszka Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: 81 5018063
Email:
Godziny przyjęć:

Godziny 7:30-15:30, pokój nr 12


Obowiązki:

Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
3) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
4) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
6) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
7) adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
8) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
9) przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
10) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie
11) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
12) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
13) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
14) przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta, 15) wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników
16) utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
a)warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
c) świadczeń socjalnych,
d) podwyższania kwalifikacji zawodowych.
17) opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych Wójtowi i Skarbnikowi),
18) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,
19) uczestniczenie w pracach Rady,
20) wykonywanie innych poleceń Wójta.

2
Adam Reszka Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: 81 5018063
Email:
Godziny przyjęć:

Godziny 7:30-15:30, pokój nr 12


Obowiązki:

Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
3) organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi gminy,
4) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
6) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
7) adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
8) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
9) przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
10) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie
11) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
12) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
13) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
14) przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta, 15) wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników
16) utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
a)warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
b) ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
c) świadczeń socjalnych,
d) podwyższania kwalifikacji zawodowych.
17) opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych Wójtowi i Skarbnikowi),
18) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,
19) uczestniczenie w pracach Rady,
20) wykonywanie innych poleceń Wójta.

2002-2006 3